Algemene voorwaarden/ Privacy reglement/ Disclaimer

Behandelovereenkomst / Algemene voorwaarden  Praktijk Ma-Bu

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Maud Buscher, eigenaar van Praktijk Ma-Bu, worden aangeboden.

Artikel 2: Inschrijven

2.1 Afspraken bij Praktijk Ma-Bu kunnen per telefoon, whatsapp of e-mail gemaakt worden.

Artikel 3: Annulering

3.1 Annulering door de cliënt dient per email, telefonisch/whatsapp of schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door Praktijk Ma-Bu, geldt als datum van de annulering.

3.2 Consulten kunnen kosteloos tot 24 uur voor aanvang geannuleerd worden. Daarna wordt het consulttarief van €35 euro aan de cliënt doorberekend.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Betalingen voor het consult kunnen overgemaakt worden met de pin, via een link IBAN NL of per contant in de praktijk.

4.2 Op de factuur staat dat de factuur binnen 14 dagen moet zijn voldaan tenzij er in termijnen wordt betaald.

4.3 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de cliënt in verzuim. Praktijk Ma-Bu, behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering €20,-administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de cliënt.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 De gesloten overeenkomst met Praktijk Ma-Bu leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

5.2 Voor zover Praktijk Ma-Bu, voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de cliënt, is Praktijk Ma-Bu, uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Maud Buscher als de cliënt zelf een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.

6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Praktijk Ma-Bu en de cliënt op te lossen. Lukt dat niet dan kunt u de klacht indienen via het G.A.T. dit valt onder de het Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. GAT is een Rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. zie https://gatgeschillen.nl

6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.4 Het indienen van een klacht geeft niet automatisch het recht tot volledige teruggave van het betaalde consult tarief

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Praktijk Ma-Bu, verwacht van cliënten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op de behandelingen. Tevens verwacht Praktijk Ma-Bu, dat cliënten zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de behandelingen te doorstaan.

7.2 Praktijk Ma-Bu, zal altijd adviseren en of doorverwijzen om met klachten naar desbetreffende huisarts of specialist te gaan. De therapie is geen vervanging voor een bezoek aan de huisarts of ander medisch specialist.

7.3 Voorgeschreven middelen of therapieën van arts of specialist moet men blijven gebruiken tenzij de behandelend arts of specialist anders bepaald. Onverwachts reageren op een therapie, welke niet van te voren vast te stellen is, kan tot de mogelijkheid behoren. Het advies is ook bij iedere nieuwe klacht de huisarts te consulteren. Een bezoek aan huisarts dient niet te worden uitgesteld of te worden afgezegd omdat u met natuurlijke geneeswijze bezig bent of gaat starten. Indien nodig kan er (in overlegd met u) contact opgenomen worden met uw huisarts.

Artikel 8: Persoonsgegevens

8.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Praktijk Ma-Bu wordt aan Praktijk Ma-Bu toestemming verleend voor de automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruiken voor dossiervorming.

8.2 De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

8.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht.

8.4 Informatie met betrekking tot de cliënt worden ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van de informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van de informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.

8.5 De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging C.A.T. als Level 5 therapeut. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (www.catvergoedbaar.nl. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Privacy beleid Praktijk Natuurlijke Levenskracht 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:– zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens;– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim). Dit doorbreek ik alleen vanwege zwaarwegende redenen zoals omschreven in verschillende wetten. Het gaat hierbij altijd om het beschermen van de belangen van jouzelf of van mensen in de omgeving.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden; Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

-Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid als we daar een afspraak over hebben gemaakt.-Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intercollegiaal overleg.-Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.– je naam, adres en woonplaats

– geboortedatum

-datum van de behandeling

-korte omschrijving van de behandeling zoals b.v. ‘behandeling natuurgeneeskunde of psychosociaal consult

-kosten van het consult

Disclaimer

Algemeen

Praktijk Ma-Bu, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 63533146, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.praktijk-mabu.nl

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren, voor marketing doeleinden of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Praktijk Ma-Bu streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Praktijk Ma-Bu aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website.

Hoewel ik alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Praktijk Ma-Bu niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Praktijk Ma-Bu heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in natuurlijke- en energetische geneeskunde te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan.

Praktijk Ma-Bu kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die Praktijk Ma-Bu publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?  Deze kun je e-mailen naar: www.praktijk-mabu.nl

Praktijk Ma-Bu